Přeskočit na obsah

Důležité upozornění

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter a není veřejnou nabídkou investičních cenných papírů ani jiných investičních nástrojů. Informace zde uvedené nesmí být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Společnost AOP investiční klub s.r.o., IČ 11687151, sídlo Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedené u Městského soudu v Praze spisová značka C 352903 nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle §15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) a její služby jsou určeny pouze pro kvalifikované investory v souladu s ustanovením §272 zákona číslo 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Investování je rizikové. Hodnota investice se v čase mění, může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat různým omezením a právním předpisům. Každá osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob.

Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nenesou odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek se může měnit bez předchozího upozornění.

Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými je zakázána.

Informace na tomto webu jsou určeny pouze kvalifikovaným investorům v souladu s ustanovením §272 zákona číslo 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.