Přeskočit na obsah

Reklamační řád

Společnost AOP investiční klub s.r.o., IČ 11687151, sídlo Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedené u Městského soudu v Praze spisová značka C 352903 (dále jen „AOP“) předkládá tento reklamační řád.

  1. PODÁNÍ REKLAMACE

Klient může reklamaci podat několika způsoby a to:

  • písemnou formou na adresu sídla AOP uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu
  • emailem na investor@aopinvest.cz
  • prostřednictvím zaměstnance společnosti AOP

Reklamace musí obsahovat:

  • Jméno, příjmení klienta a platnou poštovní adresu, na kterou bude zaslán výsledek šetření reklamace nebo email. V případě, že jde o právnickou osobu, uvádí se obchodní firma, název a adresa jejího sídla, kontaktní osoba.
  • Popis případu s uvedením údajů nezbytných pro řešení reklamace a popis způsobu, jak byl klient dotčen na svých právech
  • Přílohy obsahující dokumentaci k reklamaci

2. PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace je po doručení předána odpovědnému pracovníkovi, který zajistí zaevidování a řešení reklamace uvnitř společnosti AOP.

Reklamace jsou vyřizovány v pořadí dle jejich přijetí společností AOP.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 pracovních dnů od přijetí reklamace AOP. V případě, že ze závažných důvodů nelze vyřídit reklamaci ve výše uvedené lhůtě, je klient o této skutečnosti písemně informován.

AOP si vyhrazuje právo vyžádat od klienta doplnění reklamace tak, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. V takovém případě je pozastavena lhůta k vyřízení reklamace do doby doručení doplňujících údajů klientem AOP. Pokud však klient do 10 pracovních dnů nedoručí do AOP doplňující údaje k reklamaci vyžádané AOP, reklamace se zamítá jako nekompletní.

3. INFORMOVÁNÍ KLIENTA O VÝSLEDKU ŘEŠENÍ REKLAMACE

Klient je ve výše uvedené lhůtě 30 pracovních dnů od přijetí reklamace informován o výsledku řešení reklamace, a to písemně na adresu uvedenou v jím zaslané reklamaci nebo emailem, je-li reklamace podána emailem. Rozhodující je datum odeslání výsledku reklamace.

V případě, že výsledek reklamace bude zaslán na klientem uvedenou adresu a klient dopis s výsledkem řešení reklamace nepřevezme, považuje se za doručený v den, kdy je doručen zpět do AOP.

Pokud je reklamace podána prostřednictvím smluvního partnera (tj. partnera, jejichž produkty AOP nabízí), AOP informuje o výsledku řešení reklamace pouze tohoto partnera, prostřednictvím kterého byla reklamace podána.

4. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Průběh řešení reklamace uvnitř AOP je stanoven vnitřním předpisem určeným pouze pro vnitřní potřebu AOP.

Reklamační řád je uveřejněn na internetových stránkách www.aopinvest.cz.

Reklamaci není možné řešit pokud:

  • Případ popsaný v reklamaci se netýká služeb nabízených společností AOP
  • Ve věci rozhodl soud či jiný orgán veřejné moci nebo řízení ve věci samé bylo před takovým orgánem zahájeno